Последна промяна: 21.11.2018 г.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

Всяко лице, наричано за краткост „потребител“, получило достъп до уеб сайт с адрес http://www.aldo-bg.com, наричан по-нататък „сайт“, и до информацията и услугите в него, наричани за краткост „Съдържание“, което предлага Алдо Супермаркетс ЕООД, наричан по-долу „Доставчик“, се съгласява и приема следните Общи условия за ползване.

Потребителят, използващ този сайт, се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с общите условия Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта. Доставчикът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Прочетете внимателно условията за ползване. Това е споразумение, което регулира отношенията между Вас и Алдо Супермаркетс ЕООД. Споразумението включва условията, при които Вие можете да използвате нашия сайт. Ако не приемате нашите условия за ползване на услугите, предлагани от Алдо Супермаркетс ЕООД, имате право да не използвате този сайт. Алдо Супермаркетс ЕООД гарантира качеството на услугите и продуктите, които предлага.

Ако не се чувствате удовлетворени, ние бихме искали да знаем. Всеки наш клиент има право да използва нашите телефони, както и да пише до office@aldosupermarkets.bg.

 Права върху сайта и марката “ALDO”:

Цялото съдържание на сайта, софтуер, снимки, графики, текстове и интерфейс са собственост на Алдо Супермаркетс ЕООД. Това съдържание е направено с цел да помага на клиентите на сайта да се възползват максимално от нашите услуги. Всяко друго използване на изброените по-горе материали включително модификация, репродукция и дистрибуция без писменото разрешение на Алдо Супермаркетс ЕООД се наказва от закона.

 Регистрирана марка:

Марката “ALDO” е регистрирана от Алдо Супермаркетс ЕООД съгласно изискванията на Закона за марките и географските означения. Данни:

Алдо Супермаркетс ЕООД

Гр. Варна, бул. Сливница 24

BG201134591

МОЛ: Иван Иванов

 Достъп до http://www.aldo-bg.com

Алдо Супермаркетс ЕООД не дава гаранция, че информационният поток и функциите, предложени от сайта, са лишени от технически грешки, както и че сървърът, който го обслужва, не съдържа компютърни вируси и други вредни компоненти.

Алдо Супермаркетс ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Вие в качеството ви на потребител сте длъжен да обезщетите Алдо Супермаркетс ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които сте използвал, разположил на сървъра или където и да е в пространството на http://www.aldo-bg.com , изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез http://www.aldo-bg.com в нарушение на закона, настоящите условия за ползване, добрите нрави или Интернет етиката.

Алдо Супермаркетс ЕООД гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите условия за ползване.

Алдо Супермаркетс ЕООД събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги.

Всички цели, за които Алдо Супермаркетс ЕООД ще използва предоставената информация, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката. Информацията може да бъде използвана от Алдо Супермаркетс ЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: office@aldosupermarkets.bg.

Публикуваните материали в сайта се използват за законни цели. Алдо Супермаркетс ЕООД контролира този сайт от своя централен офис намиращ се на бул. ”Сливница" №24 в град Варна. Ние не приемаме, че съдържанието на сайта може да се използва от други лица за други цели.

 ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА:

Ние осъзнаваме колко е важно да запазим Вашите лични данни и да Ви осигурим необходимото ниво на сигурност, когато използвате фирмения ни сайт.

 ПРОУЧВАНИЯ:

Алдо Супермаркетс ЕООД си запазва правото да използва фирми, които да събират информация от Вас, както и да провежда самостоятелно анкети и проучвания. Целта ни е да създадем най-добрия асортимент от стоки и услуги. Това ще ни помогне да удовлетворим Вас - нашите клиенти.

 ГРАНИЦИ НА ФИРМЕНАТА НИ ПOЛИТИКА:

Нашият сайт може да съдържа линкове на други сайтове. Ние искаме да знаете, че от момента, в който използвате някои от тези линкове, Вие ставате обект на тяхната фирмена политика. Това освобождава Алдо Супермаркетс ЕООД от отговорност. Ние носим отговорност само за нашата фирмена политика.

 ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

Ние полагаме дължимата грижа и отговаряме за защита на информацията за клиента, станала ни известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Ограниченията не се прилагат в случай, че клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай ние имаме право да предоставим личната информация за клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.